Acasă Locale Stația Tehnic Asist din Odoreu a fost scoasă la vânzare pentru 3...

Stația Tehnic Asist din Odoreu a fost scoasă la vânzare pentru 3 milioane de lei

Stația Tehnic Asist din Odoreu a fost scoasă la vânzare pentru 3 milioane de lei + TVA.  Cei interesaţi au şansa de a achiziţiona bunul prin depunerea unei supraoferte de cumpărare, în plic închis şi sigilat, până în data de 21.02.2020, ora 12.00. Urmare a unei oferte de cumpărare la preţul de 3.000.000,00 lei + TVA, comitetul creditorilor debitoarei S.C. Tehnic-Asist S.R.L., în insolvenţă, în şedinţa din data de 14.02.2020, ora 12.00, a aprobat valorificarea următorului activ: bunul denumit generic „Baza Producţie Odoreu Satu – Mare.

Dosar nr. 2467/40/2018

Debitor: S.C. Tehnic-Asist S.R.L. Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu

<< în insolvenţă >> <<in insolvency>> << en procedure collective>>

Nr. de înreg. O.R.C. J07/342/1997, C.U.I. RO 9871750

Referinţă internă: 54/M.R.L./2018

ANUNŢ SUPRAOFERTARE

ACTIV DENUMIT GENERIC BAZA PRODUCŢIE ODOREU SATU – MARE

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Tehnic-Asist S.R.L., numit potrivit Încheierii nr. 299/20.11.2018 pronunţată de Tribunalul Botoşani, în dosarul nr. 2467/40/2018, aduce la cunoştiinţa tuturor celor interesaţi că:

Urmare a unei oferte de cumpărare la preţul de 3.000.000,00 lei + TVA, comitetul creditorilor  debitoarei S.C. Tehnic-Asist S.R.L., în insolvenţă, în şedinţa din data de 14.02.2020, ora 12.00, a aprobat valorificarea următorului activ:

bunul denumit generic „Baza Producţie Odoreu Satu – Mare”, compus din:

 • Staţie de mixturi asfaltice, SIM AMMANN SPEEDY BATCH 180 TO, pompa bitum din amplasament Odoreu, jud. Satu Mare – nr. inventar 17296; 17328; 17298;
 • Teren în suprafaţă totală de 18.966 mp compus astfel: în CF 462 cu nr. cad. 643/8/e în suprafaţă de 6.184 mp, teren în CF 461 cu nr. cad. 643/8/d în suprafaţă de 12.782 mp – nr. inventar 17169; 17253;
 • Apartament nr. 7, compus din 4 camere 71,41 mp în CF 153001 – C1-U1, respectiv drept folosinţă teren în CF 153001, Satu Mare, jud. Satu Mare – nr. inventar 17030;
 • Sediu secundar Odoreu, CF 100220 UAT Odoreu, nr. cad. 100220 C1 cu teren sediu în suprafaţă de 1185 mp în CF 100220, Odoreu, jud. Satu Mare – nr. inventar 17033; 17186.

prin negociere directă cu supraofertare, începând de la oferta primită, respectiv de la 3.000.000,00 lei + T.V.A.,  la care se va adăuga minim un pas de supraofertare.

Vânzarea se va face cu T.V.A. În cazul în care ambii parteneri sunt înregistraţi în scopuri de T.V.A. se vor utiliza măsurile de simplificare, aplicându-se taxarea inversă. Pentru livrările de bunuri mobile se va aplica taxarea T.V.A, scrie zf.ro.

A. Termene stabilite în procedura de supraofertare

Cei interesaţi, au şansa de a achiziţiona bunul anterior menţionat, prin depunerea unei supraoferte de cumpărare, în plic închis şi sigilat, până în data de 21.02.2020, ora 12.00. Documentele necesare şi obligatorii în vederea participării la procedura de supraofertare sunt prezentate la punctul B., din prezentul anunţ.

   La data şi ora limită de depunere a documentelor necesare participării la procedura de vânzare prin supraofertare respectiv 21.02.2020, ora 12.00, administratorul judiciar va întocmi un proces verbal de constatare în care va indica numărul  supraofertelor depuse, şi va proceda la afişarea acestuia la ora 13.00

În termen de maxim o oră (respectiv ora 14.00) de la data întocmirii procesului verbal de constatare, la sediul administratorului judiciar, se vor deschide, centraliza şi analiza plicul ofertantului şi toate eventualele supraoferte, urmând a se întocmi o lista a ofertanţilor acceptaţi.  Toţi cei care au depus oferte financiare vor avea dreptul de a asista la deschiderea plicurilor şi trebuie să facă dovada calităţii de reprezentant al ofertantului/supraofertantului.

Ofertanţii declaraţi acceptaţi sunt invitaţi să participe la şedinţa de supraofertare, începând cu ora 15.00, (21.02.2020, ora 15.00) la sediul administratorului judiciar.

 În cadrul acestei şedinţe li se va comunica preţul de la care va începe şedinţa de supraofertare (cea mai mare dintre ofertele primite şi declarată valabila), precum şi pasul de supraofertare ( 10% din preţul de pornire).

Termen limită de plată, până la care adjudecatarul ar trebui să achite diferenţa de preţ până la valoare de adjudecare a activului, este data de28.02.2020.

Atenţie!Toţi cei care au depus ofertă/supraoferte financiare şi se prezintă la deschiderea plicurilor precum şi la şedinţa de supraofertare, trebuie să facă dovada calităţii de reprezentant al ofertantului/supraofertantului.

Preţul de la care va începe şedinţa de supraofertare va fi echivalentul celei mai mari dintre supraofertele depuse.

Pasul de supraofertare este în cuantum de 10% (zece %), respectiv 300.000,00 lei, fără TVA, din valoarea ofertei pentru bunul denumit genericBaza Producţie Odoreu Satu – Mare”, în conformitate cu prevederile regulamentului de vânzare aprobat în cadrul Comitetului Creditorilor din data de 14.02.2020, ora 12.00 şi reprezintă suma minimă ce va trebui adăugată ofertei de potenţialul supraofertant faţă de oferta deja existentă.

B. Documentele necesare şi obligatorii în vederea participării la procedura de supraofertare

Pentru a participa la procedura de supraofertare, ofertantul şi supraofertanţii vor depune la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, următoarele documente de participare:

 1. Oferta financiară (care va include suma oferită, fără T.V.A. şi termenul de plată, respectiv 28.02.2020);
 2. Dovada depunerii de către supraofertanţi a garanţiei de participare la procedura de vânzare, în valoare de 10% din oferta iniţială aprobată de către comitetul creditorilor, în contul de lichidare al              S.C. Tehnic Asist S.R.L., deschis la OTP Bank S.A. sucursala Botoşani, cu nr. RO39OTPV460000114741RO33;
 3. Dovada achitării caietului de sarcini, în cuantum de 5.000,00 lei + TVA în contul de lichidare al              S.C. Tehnic Asist S.R.L., deschis la OTP Bank S.A. sucursala Botoşani, cu nr. RO39OTPV460000114741RO33;
 4. Pentru persoanele juridice: împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la procedura de supraofertare semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal şi pentru semnarea procesului verbal de adjudecare, dacă este cazul; în cazul în care contractul de vânzare-cumpătare în formă autentică urmează a fi încheiat de către o altă persoană decât reprezentantul legal al societăţii, acesta va prezenta notarului public şi procura autentică specială;

Pentru persoanele fizice: persoana care reprezintă participantul la procedura de supraofertare trebuie să prezinte procura specială autentică pentru participarea la supraofertare, susţinerea valabilităţii oferte, semnarea procesului verbal, semnarea procesului verbal de adjudecare şi semnarea contractului de vânzare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului,

 1. Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la Caietul de sarcini;
 2. Acordul de acceptare a caietului de sarcini şi a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de sarcini;
 3. Declaraţie cu privire la datele de contact ale ofertantului, conform anexei nr. 3 la caietul de sarcini;
 4. Acordul de preluare a datelor cu caracter personal, prin acceptarea anexei nr. 4 la caietul de sarcini;
 5. Declaraţie pe proprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunoştinţă în întregime de clauzele şi condiţiile cuprinse în caietul de sarcini pe care le acceptă irevocabil şi necondiţionat şi că a vizionat bunul oferit spre vânzare şi înţelege să îl cumpere în starea în care se găseşte, după principiul văzut-plăcut sau înţelege să-şi asume în totalitate orice riscuri privind cumpărarea bunului fără o vizualizare prealabilă;
 6. Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la procedura de supraofertare, după cum urmează:

Pentru persoanele juridice române:

 • Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul de înregistrare fiscală – în copie conformă cu originalul,
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – în copie conformă cu originalul,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment,
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societăţii sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societăţii.

Pentru persoanele juridice străine:

 • Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 • Declaraţie pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la şedinţa de supraofertare cunoaşte limba română şi termenii specifici acesteia sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizaţia acestuia şi de pe actul de identitate al acestuia,
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment.
 • Dovada că semnatarul ofertei/supraofertei este reprezentantul legal al societăţii sau dovada mandatului special în cazul în care oferta/supraoferta nu este semnată de reprezentantul legal al societăţii.

Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 • Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în insolvenţă,

Pentru persoanele fizice române:

 • Copie de pe actul de identitate,
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în insolvenţă,

Pentru persoanele fizice străine:  Copie de pe paşaport.

Documentele de participare mai sus menţionate, precum şi supraofertele  vor fi depuse într-un plic închis şi sigilat. Pe plicul închis şi sigilat se va menţiona în mod obligatoriu şi limitativ numele/denumirea ofertantului/supraofertantului, adresa domiciliului/sediului social al ofertantului/supraofertantului, societatea pentru care se depune oferta, precum şi menţiunea „a nu se deschide până la data de 21.02.2020, ora 14.00”.

Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, în original sau în copie conformă cu originalul, după caz, opisate, îndosariate în dosare cu şină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr. 1, semnate şi ştampilate (în cazul persoanelor juridice) de ofertant/supraofertant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate, supralegalizate de un notar public român şi însoţite de copii legalizate ale documentelor în limba străină după care au fost traduse.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate procura de la sediul administratorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: fax- 232-212.231,  tel. 0232-243.864,  0755-132.475, 0757-544.544.

- Advertisment -

Cele mai populare

Sfârșitul unei campanii sfârșite!

Ne aflăm înspre finalul unei campanii electorale, cum n-am mai avut niciodată. Rigorile pandemice au limitat aria acțiunilor...

Interviu cu Ioan Savu, candidat PNL Satu Mare la Camera Deputaților

Reporter: Sunteţi pe poziția doi la Camera Deputaților. Ce șanse aveți? Ioan Savu: Colegii mi-au...

”Mesajul nostru a ajuns la oameni!”Interviu cu Adrian Cozma, candidat PNL Satu Mare la Camera Deputaților

R:Mai este o săptămână și mergem la vot. Sunteți unul dintre viitorii parlamentari ai județului

Echipa PNL Satu Mare – spre o victorie sigură!

Vrem să dăm un semnal foarte clar pentru toţi cetăţenii acestui judeţ: Vrem să facem o altfel de...

Comentarii recente