duminică, mai 28, 2023
AcasăEconomico-socialSocialProcedura prin care urmașii deținuților politici și ai prizonierilor de război pot...

Procedura prin care urmașii deținuților politici și ai prizonierilor de război pot intra în drepturi

Prefectul Radu Roca a avut luni dimineață o întâlnire de lucru cu directorii Casei Județene de Pensii și a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Satu Mare în vederea rezolvării problemelor apărute privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 , precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri conform Legii nr. 118/30.03.1990.

Pentru a preîntâmpina apariția unor nereguli cu privire la conținutul deciziilor, respectiv a emiterii unor decizii diferite pentru același caz, se aduce la cunoștința cetățenilor procedura de depunere a documentelor referitoare la Decretul Lege nr. 118/1990. PROCEDURĂ PRIVIND APLICAREA DECRETULUI LEGE nr.118/1990 cu modificările și completările ulterioare. Cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 se depun personal sau prin mandatar la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din județul în care are domiciliul solicitantul, sau prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a agenției [email protected].

Documentele care se vor transmite prin poșta electronică vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitant, și ulterior vor fi prezentate în original la agenția teritorială, în vederea aplicării vizei “conform cu originalul” pe fiecare înscris în parte. Pentru persoanele care, la data depunerii cererii, nu mai au cetăţenia română, cererile se depun la agenția teritorială, în funcţie de ultimul domiciliu din România, sau prin mandatar desemnat prin procură specială, la agenţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază mandatarul.

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă şi/sau legionară în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, precum şi copiilor acestora.

DOCUMENTE NECESARE:

  • Cerere (formular tip) – descarcă modelul Declarație pe proprie răspundere DL 118 art 13 varianta 1
  • Documente justificative (se vor adăuga la cerere): Acte solicitant:act de identitate; declarație pe propria răspundere; certificat de naștere; certificat de căsătorie( în cazul fiicei care și-a schimbat numele); Extras de cont (după se plătește in cont); Procura specială (in cazul depunerii prin mandatar) – numai pentru solicitanții care domiciliază în străinătate
  • Acte doveditoare in cazul solicitanților care au calitatea de persecuta politic (Hotărâre Comisie pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990, prin care se stabilește solicitantului calitatea de persecutat politic, Talon indemnizație, s.a.)
  • Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui/părinților solicitantului: Certificat de decesHotărâre/Decizia nr…../data…….emisa de Comisia pentru aplicarea Decretul – Lege nr. 118/1990 prin care se stabilește părintelui/parincilor calitatea de persecutat politic, (după caz)Documente care atesta faptul ca părintele/părinții solicitantului s-au aflat in una sau ai multe din situațiile de persecuție politica, prevăzute de art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul – Lege nr. 118/1990, după caz: sentința , bilet de eliberare, livret militar, dovada internare, carnet de munca, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu.

Pentru cetățenii străini și cetățenii români cu domiciliul în străinătate, suplimentar față de documentele de mai sus, la cerere se va anexa dovada ultimului domiciliu în România, respectiv cartea de identitate și procura mandatarului, când cererea este depusă prin mandatar.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente