vineri, aprilie 19, 2024
AcasăsusGuvernul a pregătit o nouă schemă de ajutor de stat, până în...

Guvernul a pregătit o nouă schemă de ajutor de stat, până în 2020, pentru 150 companii

Guvernul a pregătit o nouă schemă de ajutor de stat, care să fie aplicată până la sfârșitul anului 2020, de care vor beneficia doar un număr deja estimat de 150 companii, investițiile inițiale fiind astfel ajutate doar dacă valoarea minimă se ridică la 20 milioane euro și sunt păstrate cinci ani.

Noua schemă de ajutor de stat va avea ca obiectiv, conform unui document obținut de MEDIAFAX, stimularea doar a investițiilor cu impact major în economie.

În baza schemei, costurile aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu active corporale și necorporale aferente investiției inițiale vor fi finanțate de stat sub formă de sume nerambursabile, în limita intensității maxime admise.

Prin active corporale se va înțelege acele active asociate investiției inițiale reprezentate de construcții noi de orice tip, instalații tehnice, mașini și echipamente, iar prin active necorporale cele asociate investiției inițiale constând în transfer de tehnologie prin achiziționarea de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la brevete de invenție, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.

Investiție inițială va fi considerată investiția în imobilizări corporale și necorporale aflate în același perimetru, legate de înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente.

Activele corporale și necorporale trebuie însă să îndeplinească cumulativ o serie de condiții de eligibilitate, respeciv trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea, trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au calitatea de întreprinderi partenere sau legate cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat și trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat, pentru a rămâne asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiției.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt înregistrate potrivit Legii societăților comerciale, nu înregistrează debite restante la buget, nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”, nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții, nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii și, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale.

Companiile în activitate vor putea beneficia de ajutor de stat dacă au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat și au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Companiile nou-înființate vor primi ajutor de stat dacă au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii o altă firmă înregistrată conform Legii societăților care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

În același timp, însă, Guvernul va stabili că investițiile inițiale realizate de companii în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii de eligibilitate, și anume să aibă o valoare totală de minimum 88 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 20 milioane euro, să-și demonstreze eficiența economică și viabilitatea pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri, să genereze contribuții la dezvoltarea regională, prin plata de taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și la bugetele locale, pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia, precum și să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea și a altor investiții conexe și dezvoltarea furnizorilor locali de produse și servicii din regiune.

În 2008, Guvernul hotărâse, printr-o schemă de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile valabilă până în 2013 inclusiv, că valoarea investiției inițiale pentru care poate fi acordat un astfel de ajutor poate porni de la 5 milioane euro.

Companiile vor fi obligate să înceapă investiția pentru care au solicitat finanțare în termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului și să mențină investiția inițială realizată în stare de funcționare pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării.

Valoarea maximă a cheltuielilor care vor putea fi considerate eligibile aferente construcțiilor este 1.650 lei/mp arie desfășurată, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfășurată, iar valoarea minimă a fiecărui activ corporal de tipul instalații tehnice, mașini și echipamente ce va putea fi considerat eligibil este de 44.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10.000 euro.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu vor putea depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.

Ajutorul de stat va fi plătit în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, iar bugetul anual maxim va fi de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

Numărul total estimat al firmelor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 150, se arată în document.

Ajutorul de stat va fi acordat companiilor prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor, sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care va putea beneficia o companie, în cadrul schemei, în raport de cheltuielile eligibile, va fi, pentru regiunea București, echivalentul în lei a 11,25 milioane euro, pentru perioada2014-2017, și echivalentul în lei a 7,5 milioane euro, pentru 2018 – 2020, în timp ce pentru regiunile Vest și Ilfov acest nivel maxim va fi echivalentul în lei a 26,25 milioane euro.

Pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, nivelul maxim al ajutorului de stat va fi echivalentul în lei a 37,5 milioane euro.

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportat la cheltuielile eligibile, nu va putea depăși 15% (pentru perioada 2014-2017) și 10% (2018-2020) pentru regiunea București, 35% pentru regiunile Vest și Ilfov și 50% pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia.

Un proiect unic de investiții nu va putea fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.

Ajutorul de stat solicitat nu va putea depăși valoarea totală a contribuțiilor la dezvoltarea regională aferente investiției pentru care se solicită finanțarea.

În cazul în care compania solicitantǎ demarează investiția anterior primirii acordului pentru finanțare, întreaga investiție nu este eligibilă.

Regulile vor fi aplicate ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția celor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, în sectorul producției primare de produse agricole, în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și celor care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, și sectorul energiei și al infrastructurii pentru aceasta.

Guvernul arată că, prin noua schemă de ajutor de stat, se intenționează stimularea realizării de investiții în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, pentru piața internă și export

În document se mai arată că, în perioada 2007-30 iunie 2014, pe ansamblul celor cinci scheme de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor a emis acorduri pentru finanțare în valoare de peste 738 milioane euro pentru susținerea unor proiecte de investiții în valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat aproximativ 23.000 de noi locuri de muncă.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente