sâmbătă, aprilie 20, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareBilanțul Pompierilor sătmăreni în primele 6 luni ale anului

Bilanțul Pompierilor sătmăreni în primele 6 luni ale anului

Creșterea substanțială a calității măsurilor de prevenire și eficientizare continuă a acțiunilor de intervenție în situații de urgență, în scopul alinierii la standardele în domeniu impuse de statutul de țară membră a Uniunii Europene a constituit  obiectivul fundamental al întregii activități desfășurate, la nivelul inspectoratului, în primele șapte luni ale anului 2014, obiectiv care a mobilizat majoritatea resurselor umane, materiale și financiare avute la dispoziție,

Măsurile și acțiunile preventive adoptate și întreprinse au urmărit îndeplinirea la un nivel calitativ optim a dezideratului care stă la baza întregii activități a instituției și care este însăși rațiunea de existenta a acesteia, respectiv creșterea nivelului de securitate a vieții cetățenilor, protejarea proprietății și a mediului.                   

Prevenirea situațiilor de urgență  reprezintă axa principală a sistemului integrat de măsuri tehnice și organizatorice, precum și de acțiuni specifice planificate și realizate potrivit legislației, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, protecției populației, mediului, bunurilor și valorilor de patrimoniu din zona de competență.

Activitatea inspecției de prevenire a fost planificată, organizată și desfășurată potrivit principalelor direcții de acțiune și obiectivelor stabilite la nivelul Inspecției de Prevenire din cadrul IGSU pentru anul 2014  și a constat în acțiuni și măsuri privind asigurarea respectării reglementărilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, luându-se în considerare rezultatele analizei situației operative din județul Satu Mare.

      Măsurile și acțiunile preventive adoptate și întreprinse au urmărit îndeplinirea la un nivel calitativ optim a dezideratului care stă la baza întregii activități a instituției, respectiv creșterea nivelului de securitate a cetățenilor, protejarea proprietății și a mediului.

       Inspecția de prevenire prin cei 18 inspectori a organizat și executat: 667 controale, astfel:  88 la investiții, 180 la operatori economici, 1 obiectiv SEVESO,  326 la instituții, 11 la construcții hidrotehnice, 2 la puncte de comandă și 59 la localități.

       Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității la incendiu și protecție civilă la realizarea de investiții, modernizări sau schimbări de destinație, s-a  concretizat  prin emiterea unui număr de:  65  avize de securitate la incendiu, 3 avize de protecție civilă,  37 autorizații de securitate la incendiu, 45  avize la transportul deșeurilor periculoase., 76 puncte de vedere și  negații.

       Pe timpul controalelor au fost constatate un număr de 3871 încălcări ale actelor normative ce reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă, fiind înlăturate operativ un număr de 2051 nereguli.

       S-au verificat 45 de adăposturi, 69 sirene, 84 spații de evacuare.

       Am acordat asistență tehnică de specialitate unui număr de  668  solicitări consemnate în registrul de audiențe.

       Personalul desemnat al Inspecției de prevenire a participat la un număr de 15 ședințe (7  ședințe în Comisiile de acorduri unice, 5  ședințe în comisiile de urbanism, 3 ședințe  la Agenția de Protecție a Mediului Satu Mare).

         Privind aplicarea sancțiunilor  contravenționale, în perioada analizată au fost aplicate 3605  de avertismente și 184  amenzi contravenționale , în cuantum de 262.800 lei

         În zona de competență a inspectoratului sunt constituite 65 de servicii voluntare pentru situații de urgență care respectă criteriile minime de performanță în funcție de riscurile identificate în plan teritorial, având în dotare 21 autospeciale de intervenție în stare de funcționare. Inspecția de prevenire a organizat și desfășurat un număr de 51 de controale , verificări și exercitii  la serviciile de urgență voluntare .

         Activitatea de prevenire desfășurată de către serviciile voluntare pentru situații de urgență se execută cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, a protecției populației, a mediului, a bunurilor și valorilor.

         Au fost executate : 439 exerciții de alarmare în caz de incendiu și 12 exerciții  pentru situații de protecție civila : de alarmare publică și de evacuare .

         În această perioadă s-au efectuat  37 de  activități cu Cercurile tehnico-aplicative de elevi ,,Prietenii Pompierilor”, 39 activități cu Cercurile tehnico-aplicative de elevi ,, Cu  Viata  mea apăr Viața ”.

           Printre neregulile constatate pe timpul  activităților de prevenire a situațiilor de urgență s-au numărat:

o    lipsa autorizației de securitate la incendiu;

o    nu este asigurată dotarea cu mijloace tehnice pentru detectarea, semnalizarea incendiilor, pentru alarmarea personalului și a utilizatorilor în caz de incendiu ;

o   la instalațiile  de stingere a incendiilor cu hidranți  stradali se mențin  urmatoarele  deficiențe:  unii hidranți  sunt scoși din funcțiune datorită unor defecțiuni, sunt localitati  unde nu sunt montați hidranți pe reteaua stradală;

o   nu sunt asigurate condițiile pentru evacuarea personalului medical și a pacienților în cazul producerii unei situații de urgență, mai ales în cazul celor care nu se pot deplasa singuri;

o   unitațile sanitare nu au suficient personal propriu pentru asigurarea supravegherii permanente, evacuării și salvării oamenilor, și nici mijloace pentru salvarea pacienților care nu se pot deplasa singuri;

o   blocarea unor  căi de evacuare secundare;

o   instalații electrice defecte, suprasolicitate sau exploatate necorespunzător,

o   mijloace de încălzire exploatate cu deficiențe,

o   coșuri de evacuare a fumului necurățate periodic și neizolate față de materialele combustibile din structura podului,

o    elemente de lemn din structura acoperișurilor neignifugate,

o    lipsa dotării cu mijloace tehnice în vederea asigurării intervenției, respectiv neorganizarea apărării împotriva incendiilor, neactualizarea planurilor de evacuare în situații de urgență,

o   deficiențe de ordin organizatoric la nivelul serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență,

o   neasigurarea în totalitate a mijloacelor și stocurilor de materiale necesare în cazul producerii unor inundații;

o   unele servicii voluntare pentru situații de urgență constituite la nivelul localităților, nu au executat controalele la gospodăriile populației;

o    persoanele care încadrează funcția de cadru tehnic respectiv a celei de inspector de protecție civilă la unele localități, nu se implică suficient în activitatea în domeniul situațiilor de urgență fapt pentru care eficiența este scăzută;

o    lipsa, la nivelul autorităților administrației publice locale, a fondurilor financiare necesare pentru soluționarea unor nereguli constatate  și   pentru achiziționarea unor  mijloace tehnice .

                Măsurile luate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență SOMEȘ  al județului Satu Mare și Inspecției Județene de Prevenire pentru intensificarea acțiunilor preventive, de informare și conștientizare a populației asupra riscurilor generate de incendierea vegetației uscate de pe terenurile agricole:

  • transmiterea către  primării a activităților și măsurilor necesare a fi întreprinse de către acestea pentru îndeplinirea atribuțiilor pe linia prevenirii și intervenției în situații de urgență, datorate arderilor de vegetație uscată;
  • desemnarea personalului din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență SOMES al Județului Satu Mare, privind acțiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu, referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenurile arabile, precum și a pajiștilor permanente;
  • elaborarea unui material de informare preventivă, care a fost  distribuit unităților de cult, pentru a fi adus la cunoștința populației și mediatizat prin intermediul reprezentanților bisericii;
  • transmiterea către mass- media a recomandărilor privind respectarea regulilor de prevenire a incendiilor în gospodăriile cetățenești;
  • organizarea  unei instruiri cu șefii  serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în vederea îndeplinirii cu profesionalism a misiunilor de prevenire și intervenție.

         În  primele 7 luni ale acestui an,  au avut loc activități de informare având ca obiective creșterea nivelului de siguranță al copiilor, reducerea numărului de incendii la gospodăriile populației și implicit al victimelor ca urmare a acestor evenimente, în cadrul campaniilor „F.O.C. – Flăcările omoară copii” și „R.I.S.C. – Renunță! Improvizațiile sunt catastrofale!”.

         În acest sens, spoturile audio și video ale campaniilor au fost transmise, în vederea difuzării, către posturile radio și TV locale, au fost distribuite de materiale de informare preventivă în locații cu afluență de persoane (peste 200 de flyere), au fost susținute lecții deschise în unități de învățământ, au fost încheiate acorduri cu diferite instituții în vederea afișării în locuri cu vizibilitate maximă a afișelor campaniilor).

         Totodată, în colaborare cu partenerii proiectului “Împreună pentru siguranță” respectiv reprezentanții E-ON România, au fost organizate activități de informare în mai multe localități din județ pentru cunoașterea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență generate de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice și de gaz, dar și pentru învățarea măsurilor de prim ajutor într-o situație critică.

          Pentru crearea unui comportament preventiv în rândul cetățenilor, cu prilejul „Zilei Informării Preventive – Marți 13 Mai ”, au avut loc activități de informare publică, desfășurate în colaborare cu reprezentanții E-ON, fiind distribuite peste 500 de pliante în zone cu afluență de public din județul Satu Mare.

         De asemenea, s-a organizat: etapa  județeană și interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență respectiv  etapele  județene a concursului școlar “Prietenii Pompierilor” și a concursului  școlar de protecție civilă „Cu viața mea apăr viața”;

Activitățile de instruire/pregătire a preșcolarilor și elevilor se execută atât în baza Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior încheiat între Ministerul Afacerilor Interne (62170/16.07.2013) și Ministerul Educației Naționale (9647/08.07.2013), cât și în baza protocoalelor de colaborare încheiate între inspectoratul județean pentru situații de urgență și inspectoratul școlar județean, sau individual cu unitățile de învățământ (grădinițe, școli și licee).

        Se poate afirma că prin reflectarea realității și principalelor activități pe care le-am desfășurat s-a realizat o transparență totală a muncii noastre și s-a câștigat o binemeritată imagine pozitivă a unității în ochii concetățenilor noștri.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente