miercuri, aprilie 24, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareTaxa de salubrizare atacată la Instituția Prefectului

Taxa de salubrizare atacată la Instituția Prefectului

Taxă de salubrizare, votată de Consiliul Local Satu Mare, a fost atacată la Instituția Prefectului de către Sergiu Băbășan, în numele asociației Satu Mare Are Suflet.

În adresa depusă, Băbășan arată că taxa este nelegală, considerând că aceasta ar trebui perceput de la operator, care avea obligația de a asigura colectarea selectivă.
El mai invocă faptul că nu se specifică exact cui i se impută această taxă, iar în mod nelegal este încredințată să facă acest lucru o persoană juridică de drept privat. De asemenea, el invocă faptul că locuitorii orașului nu au fost consultați și, mai mult, li s-a interzis să se exprime în ședință.

Taxa de salubrizare a fost votată de consilierii UDMR și PNL, în vreme ce reprezentanții PSD s-au abținut de la vot.

ASOCIAȚIA SATU MARE ARE SUFLET, cu sediul în mun. Satu Mare, str. Căprioarei nr. 50, jud. Satu Mare, cod fiscal 33178129, prin președinte Băbășan Sergiu Lucian, vă înaintăm prezentul COMUNICAT DE PRESĂ În vederea corectei informări a opiniei publice, vă comunicăm că ASOCIAȚIA SATU MARE ARE SUFLET a solicitat Instituției Prefectului Județului Satu Mare să constate nelegalitatea hotărârii consiliului local Satu Mare pentru aprobarea perceperii taxei reglementate de O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, votată în ședința din 23.02.2017. Vă comunicăm anexat cererea și anexele sale. Asigurându-vă de toată considerația, Asociația SATU MARE ARE SUFLET Președinte Băbășan Sergiu Lucian Data: 26.02.2017 1 CĂTRE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI SATU MARE Domnule Prefect, Asociația SATU MARE ARE SUFLET, cu sediul în mun. Satu Mare, str. Căprioarei nr. 50, jud. Satu Mare, cod fiscal 33178129, prin președinte Băbășan Sergiu Lucian, vă înaintăm prezenta: CERERE Prin care vă solicităm: 1. Să constatați nelegalitatea hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare pentru aprobarea perceperii taxei reglementate de O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată în ședința forului deliberativ din 23.02.2017; 2. În condițiile art. 3 alin. 1 din Legea 554/2004 să sesizați instanța de judecată pentru anularea actului administrativ normativ emis de autoritatea publică locală, pentru următoarele motive de nelegalitate: I. Actul administrativ este emis cu încălcarea art. 45 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001 raportat la art. 9 alin. 1 din OUG 196/2005, art. 6 alin. 1 lit. l din Legea 101/2006 și Ordinul președintelui ANRSC nr. 109/2007. Consiliile locale nu au atribuții de reglementare în ceea ce 2 privește veniturile Administrației Fondului pentru Mediu și nici vocația de a reglementa proceduri privind modul de colectare a acestora. Legea încredințează autorității deliberative exclusiv posibilitatea ajustării tarifelor propuse de operatorul serviciului de salubrizare, hotărârea contestată reprezentând o intruziune nepermisă a autorității locale în atribuțiile de reglementare ale autorităților centrale ale statului. II. Actul administrativ este emis cu încălcarea dispozițiilor art. 9 alin. 1 lit. p din OUG 196/2005, art. 319 alin. 5 Cod fiscal, art. 6 alin. 1 din Legea 24/2000. În acest sens: – art. 1 din act impune o taxă cu cuantum incert (nespecificat) și viitor, care urmează să fie stabilită de Depozitul ecologic Doba; – art. 2 din act impune plata de către persoanele fizice și juridice – fără a specifica în concret cine sunt aceste persoane ori aria de competență în a cărei autorități publice locale se află – a unei cote nedeterminate rezultate dintr-o taxă cu cuantum nespecificat (a se vedea art. 1); – art. 2 din act încredințează, în mod nelegal, colectarea de taxe de către o persoană juridică de drept privat; – art. 2 din act contravine art. 319 alin. 5 din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, întrucât factura fiscală se emite exclusiv „pentru livrări de bunuri și prestări de servicii”, nicidecum pentru perceperea unor taxe cuvenite statului; – art. 3 din act reglementează constituirea ca venit a noii taxe la bugetul AFM, în condițiile în care autoritatea locală nu are dreptul să reglementeze veniturile AFM, mai mult, art. 9 alin. 1 lit. p din OUG 196/2005 prevede expres „Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: o contribuție de 100 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea efectiv depozitată și cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior”. Actul emis de CLM Satu Mare nu respectă normele de tehnică legislativă și contravine dispozițiilor legale evocate în expunerea de motive. Actul administrativ normativ contestat înfrange 3 așadar inclusiv principiul securității încrederii legitime, întrucât este lipsit de claritate și previzibilitate. III. Actul administrativ este emis cu încălcarea dispozițiilor art. 2, art. 6, art. 7 și art. 9 din Legea 52/2003. Astfel, autoritatea publică locală nu a adus la cunoștința cetățenilor proiectul de hotărâre și anexele sale. Mai mult, procesul verbal al ședinței CLM Satu Mare din 23.02.2017 relevă că locuitorilor municipiului Satu Mare li s-a interzis expres de către consilieri să exprime puncte de vedere înainte de adoptarea acestui proiect, fiind încălcate dispozițiile art. 9 din Legea 52/2003. Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că „Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și a altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, și scopul legii îl constituie sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățeni, ca beneficiari ai deciziei administrative, stimularea participării active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în cel de elaborare a actelor normative și de asemenea de a spori gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice, conform art. 1 alin. 2 lit. a, b și c din lege. Art. 2 al Legii nr. 52/2003 consacră trei principii pe care se întemeiază aceasta și anume informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative, consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative și participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative”. Nerespectarea dispozițiilor Legii 52/2003 suprimă în mod nepermis dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor administrative, respectiv cel de elaborare a actelor normative, cu toate că aceștia sunt destinatarii finali ai actului. IV. Actul administrativ este contrar poziției oficiale a Ministerului Mediului: „Am vrut să evităm acest lucru(plata taxei de catre cetateni), dintr-un motiv foarte simplu, calitatea servicilor nu s-a îmbunătățit si mi-aș fi dorit să vedeam o colectare selectivă, să avem pubele diferențiate, să avem mijloace de transport diferențiat. Nu putem să percepem taxe, și aici vorbesc ca și autoritate publică locală, ca și colector, nu pot să percep taxe suplimentare, iar eu ca minister nu pot să 4 permit lucrul acesta, atâta timp cât nu s-a îmbunătățit calitatea serviciilor” – Daniel Constantin, Ministru al Mediului. V. Actul administrativ este contrar dispozițiilor HCLM Satu Mare nr. 159/2011 și HCLM Satu Mare nr. 209/2013. Prin HCLM 159/2011 se dispune realizarea punctelor de colectare selectivă pe raza municipiului Satu Mare, cu termen de finalizare 31.12.2011, iar prin al doile act se dispune prelungirea delegării serviciului de salubrizare al municipiului Satu Mare, către SC Florisal SA, întrucât acesta a implementat colectarea selectivă a deșeurilor pe raza orașului în baza unei investiții de 2,223,289.00 RON. Bunăoară, dacă cele două acte administrativ normative sunt reale, operatorul nu suportă nici o penalizare pentru nerespectarea dispozițiilor legale privind colectarea în fracții a deșeurilor. Vă rugăm găsiți anexat: – expunerea de motive privind HCLM Satu Mare nr. 209/2013; – HCLM Satu Mare nr. 159/2011; – adresa nr. 17552/26.04.2013 emisă de SC Florisal SA. Asigndu-vă de toată considerația, Asociația SATU MARE ARE SUFLET Președinte Băbășan Sergiu Lucian

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente