duminică, septembrie 24, 2023
AcasăsusRambursarea TVA mai mica de 45.000 lei se face cu inspectie fiscala...

Rambursarea TVA mai mica de 45.000 lei se face cu inspectie fiscala ulterioara

Contribuabilii care solicita Fiscului rambursarea taxei pe valoarea adaugata mai mica de 45.000 lei vor fi supusi unei inspectii fiscale dupa ce isi vor primi banii, se precizeaza intr-un act normativ care a modificat recent Codul de procedura fiscala. Noile reguli se aplica deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se incheie dupa data de 1 martie 2014. 
Potrivit OUG nr. 8/2014  care a modificat Codul de procedura fiscala, din 1 martie 2014  se introduc noi reguli cu privire la rambursarea taxei pe valoarea adaugata.

Actul normativ prevede un prag valoric  pentru sumele pe care contribuabilii le solicita pentru rambursare, in functie de care Fiscul va hotara daca ii va supune sau nu pe acestia unei inspectii fiscale.

Astfel, in cazul contribuabililor care solicita rambursarea TVA prin deconturile negative de TVA, organul fiscaldecide daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior  aprobarii rambursarii, in baza unei analize de risc, se precizeaza in noile reglementari.

Exceptie de la aceasta prevedere o fac insa contribuabilii care solicita rambursarea unor sume mai mici de 45.000 lei . In cazul acestora, organul fiscal ramburseaza TVA, insa ulterior  ii va supune inspectiei fiscale  pe respectivii contribuabili.

Totusi aceasta procedura de rambursare a TVA, cu control ulterior,  nu  se aplica:

  • in cazul contribuabililor care au inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
  • in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite

Important! Noile reguli privind rambursarea TVA se aplica deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se incheie dupa data de 1 martie 2014 .

Totusi, chiar daca Fiscul aproba rambursarea TVA prin efectuarea unui inspectii fiscale ulterioare, aceasta decizie se va lua in urma unei analize de risc .

Analiza de risc este un element nou introdus in Codul de procedura fiscala, tot prin OUG nr. 8/2014. Mai exact, contribuabilii vor fi selectati pentru inspectia fiscala pe baza nivelului riscului stabilit ca urmare a analizei de risc. 

Analiza de risc reprezinta activitatea efectuata in scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona, precum si de a le utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale, se precizeaza in noile dispozitii. Mai multe despre acest subiect puteti citi aici .

Deconturile negative de TVA se solutioneaza in functie de gradul de risc al contribuabililor

Consultantii din echipa de Tax Advisory din cadrul Mazars  au declarat,  intr-un articol publicat recent deAvocatNet.ro , ca deconturile cu sume negative de TVA pentru care s-a solicitat rambursarea TVA se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal  al contribuabilului, in baza Ordinului MFP nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare .

In plus, tot in functie de gradul de risc fiscal al firmelor care solicita rambursarea TVA, ANAF poate decide sa controleze sau nu  firmele respective. Exista trei astfel de situatii.

In cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic  (de exemplu, sunt solicitate spre rambursare sume mai mici sau egale cu 10.000 lei), rambursarea se poate efectua fara control , au declarat recent consultantii Mazars.

In schimb, daca este vorba despre deconturi de TVA cu risc fiscal mediu , atunci rambursarea se poate efectua in urma unei analize documentare  (in situatia contribuabililor mici) sau cu control ulterior  (pentru contribuabilii mari si mijlocii), au adaugat sursele citate.

Daca in primele doua situatii nu este obligatoriu un control fiscal pentru rambursarea TVA, nu acelasi lucru se intampla cu deconturile de TVA care au un risc fiscal mare . Conform specialistilor Mazars, aceste deconturi sunt solutionate numai in urma unui control fiscal anticipat .

Documentele solicitate de Fisc la controlul de TVA

Firmele care sunt supuse unui control fiscal cu privire la rambursarea TVA ar trebui sa aiba in vedere ca autoritatile fiscale pot solicita orice documente  pe care le considera necesare pentru justificarea rambursarii TVA, au punctat consultantii Mazars.

Astfel, aceste documente pot fi:

  • contracte comerciale, facturi si documente vamale in cazul exporturilor/importurilor efectuate;
  • jurnale de vanzari si cumparari;
  • declaratiile de TVA depuse pentru perioadele fiscale pentru care se solicita rambursarea TVA;
  • balante de verificare;
  • documente justificative, de exemplu: situatii de lucrari, devize, documente de transport, foi de parcurs etc.;
  • alte documente specifice domeniului de activitate.

Totusi, sursele citate atrag atentia ca lista documentelor mentionate anterior nu este exhaustiva , asa incat inspectorii fiscali pot solicita orice alte documente pe care le considera necesare pentru justificarea rambursarii TVA.

Atentie!  In cazul in care documentele solicitate nu sunt intocmite in limba romana , organele de control pot solicita traducerile autorizate  aferente.

In ceea ce priveste conditiile de forma asupra carora organele de control tind sa se concentreze adesea, consultantii Mazars recomanda efectuarea in avans a unei verificari a facturilor primite din prisma elementelor obligatorii pe care acestea trebuie sa le cuprinda si care sunt prevazute in Codul Fiscal. In cazul in care se observa lipsa unor elemente obligatorii, societatea le poate solicita furnizorilor sai, din timp, corectarea documentelor in cauza.

Va reamintim, ca potrivit Codului fiscal, sunt considerate facturi  documentele sau mesajele pe suport hartie ori in format electronic , daca acestea cuprind in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

  • numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
  • data emiterii facturii;
  • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;
  • denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
  • denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, ale reprezentantului fiscal;
  • denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;
  • denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare ale reprezentantului fiscal;
  • denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile privind definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
  • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;
  • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
  • in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea «autofactura»;
  • in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la mentiuni din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
  • in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea «taxare inversa»;
  • in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea «regimul marjei – agentii de turism»;
  • daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei – bunuri second-hand», «regimul marjei – opere de arta» sau «regimul marjei – obiecte de colectie si antichitati», dupa caz;
  • in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea «TVA la incasare»;
  • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

Reprezentantii Mazars au mentionat ca daca decizia de rambursare a TVA a fost emisa in urma unei inspectii fiscale anticipate, autoritatile fiscale nu  mai controleaza un contribuabil pentru rambursarea respectiva de TVA. Daca autoritatile constata totusi aparitia unor date suplimentare de natura sa modifice rezultatele inspectiei anterioare, date necunoscute la data efectuarii verificarilor (de exemplu, frauda), atunci pot decide reverificarea unei anumite perioade .

In cazul in care inspectia fiscala are loc ulterior rambursarii de TVA, termenul limita legal de efectuare a acesteia este de maximum 4 ani  de la aprobarea rambursarii, au subliniat aceleasi surse.

Procedura de rambursare a TVA

Persoanele inregistrate in scopuri de TVA pot solicita sa li se ramburseze soldul sumei negative a TVA din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de TVA  din perioada fiscala de raportare, care este si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare. In plus, contribuabilii pot solicita compensarea sumei negative de TVA aprobata la rambursare cu anumite tipuri de creante fiscale, conform Codului de procedura fiscala (CPF).

Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national. In oricare dintre modurile de depunere, daca se depaseste termenul legal de depunere, contribuabilii vor prelua suma negativa in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Potrivit Codului de procedura fiscala, solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termen de 45 de zile  de la inregistrare, care se poate prelungi in cazul analizei documentare efectuate de organul fiscal cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor solicitate si data prezentarii documentelor la organul fiscal.

Daca intreaga suma negativa de TVA solicitata la rambursare sau doar parte din ea provine din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, organul fiscal competent emite Decizia de rambursare a TVA  prin care se aproba rambursarea de TVA aferenta perioadelor si sumelor respective, urmand ca TVA solicitata la rambursare din perioade neverificate sau verificate dar pentru care nu s-a emis decizie de nemodificare a bazei de impunere, sa faca obiectul inspectiei. Perioada in care inspectia fiscala poate efectua controlul ulterior in cazul rambursarilor de TVA, atat pentru contribuabilii mici, cat si pentru cei mijlocii si mari, este de 4 ani.

Daca Fiscul intarzie cu rambursarea TVA, ai dreptul la dobanzi

ANAF a fost obligata in 2013 atat de Curtea Europeana de Justitie (CEJ), cat si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), sa plateasca dobanzi contribuabililor din cauza faptului ca a intarziat cu rambursarea TVA. Despre ambele cazuri, AvocatNet.ro  a scris AICI  si AICI .

Ca urmare a deciziilor celor doua instante, autoritatile fiscale sunt obligate  sa acorde dobanzi  contribuabililor atunci cand, din orice motive, intarzie in rambursarea TVA datorata acestora, fata de termenul prevazut de lege, a precizat, intr-un articol publicat in 2013 de AvocatNet.ro ,  Dan Dascalu, Partener D&B David si Baias .

„Ca efect al acestei hotarari suntem de parere ca nicio autoritate din Romania, fie administrativa, fie judecatoreasca, nu mai poate nega sau contesta o astfel de intarziere. (…)   Orice contribuabil care se va afla intr-o pozitie in care primeste cu intarziere TVA fata de termenul legal poate sa invoce principiul de interpretare a dreptului comunitar din aceasta hotarare (n.r. hotararea CEJ), iar instantele de judecata din Romania, cat si cele din alte State Membre, daca ar fi confruntate cu asemenea cazuri, ar trebui sa ignore orice fel de subterfugii juridice invocate de organele fiscale pentru a nu achita dobanzile datorate” , a punctat atunci Dan Dascalu.

Astfel, pentru a primi dobanda in cazul intarzierii rambursarii TVA, in esenta, contribuabilul depune la organul fiscal o cerere de acordare a dobanzilor , pe care o motiveaza in fapt, arata in ce situatie se afla, si in drept, invoca dispozitiile legislatiei relevante si depune in sustinerea sa probele necesare, a adaugat aceeasi sursa.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente